Others Poetries

பெண்மை போற்றுவோம்…!

By  | 

மங்கையாய் பிறந்திட மாதவம் செய்ய வேண்டும் என்பதை போற்றி நீயும் அவளை புகழ் மேலும்

You must be logged in to post a comment Login