Health

பெண்களுக்கான சுய பாதுகாப்பு யுக்திகள்

By  | 

உலகலாவிய ரீதீயில் பல நாடுகளில் அரங்கேரி வரும் பெண்ளுக்கு எதிரான வன்முறைகள் எம்மையும் பயம்கொள்ள செய்கின்றன. தனியாக வெளியில் செல்லும் போதும் வீட்டில் தனியாக இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களிலும் எமக்கு முகம்கொடுக்க நேரிடும் ஆபத்தான நிலமைகளில் எம்மை பாதுகாத்துகொள்ள நாம் தயாராக இருக்கவேண்டும்.

இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் எதிரியை எதிர்க்கக்கூடிய சுய பாதுகாப்பு யுக்திகள் சில…

  1. எதிரியின் பிடியிலிருந்து கையை விடுவிக்க

 

2. அணைக்க வரும் எதிரியை தடுத்தல்

3. கையை விடுவித்து எதிரியை முகத்தில் தாக்குதல்

 

4. பின்னால் இருந்து அணைக்கும் எதிரியை எதிர் கொள்ளல்.

 

5.  எதிரியின் பிடியில் இருந்து விடுபடல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *