Designs

ஜீன்ஸ் பேக் தைக்கும் முறை!

By  | 

 

1. படத்தில் காட்டியவடிவில் ஜீன்சை வெட்டிக்கொள்க

2. அதன் பின் ஜீன்சை வட்டவடிவில் வெட்டிக்கொள்க.

3.ஜீன்சின் உள்பகுதிக்கு ஏற்ற வகையில் வேறுதுணியை கொண்டு வெட்டிதைத்து கொள்ளுங்கள்.

4. ஜீன்சின் வாய்பகுதியைில் சிப்ஒன்றைவைத்து தைத்துக்கொள்க.

5.இருதியாக கைபிடி பகுதியை வைத்து தையுங்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *