Love

எதிலும் நீ

By  | 

காதலைக் கேட்டேன்
அது உண்மை இல்லை
காதலனைக் கேட்டேன்
அவனும் நிரந்தரமில்லை
கல்லறையைக் கேட்டேன்
இது கூட ஏற்கவில்லை
என்னை கடைசியில்
கவிகளைக் கேட்டேன்
துளிகளாக விழுகின்றது
கண்ணீர்
ஏனெனில் அதிலும்
அவன்
நினைவுகள் தான்

து. டாரிவினா (Doll)
யாழ்ப்பாணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *