Others Poetries

மறுபிறவி

By  | 

அற்ப வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்படும்
மனிதனே!
ஆசைகளை துறந்துவிடு
அதிகாரங்களைக் கலைத்துவிடு
புதைகுழியில் புதையுமுன்னே
புண்ணியங்களை செய்து விடு
மறுபிறவி என்று ஒன்று
மானிடர்க்கு
மட்டுந்தானே … மனிதனே நீ
மனிதனாய்
இருந்துவிடு மன்னிப்பும்
உனக்கு உண்டு
மறுபிறவியும் உன்னைத்
தொடரும்!

ஏ எஸ் பாலசந்திரன்,
பசறையூர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *