காதல் : சாஜஹான் தன் காதலிக்காக தாஜ்மஹால் கட்டினான்

March 12,2018

சாஜஹான் தன் காதலிக்காக

தாஜ்மஹால் கட்டினான்

சிவாஜி தன் காதலிக்காக

வசந்த மாளிகை கட்டினான்

நீ உன் அன்பானவனுக்காக

அன்புக் கோயில் கட்டு

அதில் நீயும் அவனும்

வாழ வாழ்த்துகிறேன்

மலர்கள் ஒரு நாளைக்கு

ஒரு முறைதான் பூக்கின்றன

ஆனால நீயோ

நொடிக்கொரு முறை பூக்கிறாயே

என் மனதில்