General

How sweet!

By  | 

8 கோடி பக்டீரியாக்கள், லிப்லாக் முத்தத்தின்போது வாய் மற்றும் உமிழ்நீர் வழியே பரிமாறப்படுவதாக அறிவியல் கூறுகிறது. இதோடு 9 மி.கி. நீர், .7 மி.கி. புரதம், .18 மி.கி. கரிம சேர்மங்கள், .71 மி.கி. வெவ்வேறு கொழுப்புகள், .45 மி.கி. உப்பு உள்ளிட்டவை பரிமாறிக் கொள்ளப்படுவதால் முத்தங்கள் கலோரிகளை எரிக்க உதவுகின்றன.

You must be logged in to post a comment Login